מידע לדייר

מחשבון לחישוב הצמדה למחירים

לבחור את המדד הרצוי והמחשבון נפתח

מחשבון לחישוב החזר משכנתא

מדריך לרוכש דירה חדשה מוגש ע"י משרד הבינוי והשיכון חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(הוראת שעה לעניין סעיף 9(ג1א), התשס"ה - 2005) הודעה שפורסמה לעיתונות ב 26/07/05

חוק המכר(דירות) תשל"ג- 1973

לקסיקון בניה ועיצוב

כשמו כן הוא לקסיקון המפרט את מונחי הבניה והעיצוב השונים

מידע לזכאים חסרי דירה

משכנתא לזכאים חסרי דירה

פנקס הקבלנים

בכתובת זו (משרד השיכון) ניתן לברר האם הקבלן רשום בפנקס הקבלנים ומה סיווג הבנייה המוקצה לו (הסיווג הגבוה ביותר בכל ענף הוא 5)